Notice and Takedown I.C.C. Media

Laatste wijziging 10 April 2013

I.C.C. Media hanteert voor meldingen over onrechtmatige inhoud van haar afnemers de gedragscode Notice en Takedown, waarmee wij de belangen van rechtmatige content eigenaars beschermen en een bijdrage leveren aan het weren van onrechtmatige content van onze platforms en uit de maatschappij.


uitgangspunten

 1. We maken onderscheid tussen notices van bedrijven en particulieren enerzijds, en acties, interventies en verzoekenvan/door autoriteiten (overheid) anderzijds. Bij notices hanteren we de richtlijn Notice and Takedown, die wij samen met het Platform voor Internet veiligheid van het ECP en anderen hebben ontwikkeld (Gedragscode NTD). Bij acties en verzoeken van autoriteiten handelen wij uitsluitend op basis van een harde, wettelijke onderbouwing zoals een uitspraak, beschikking, bevel.
 2. Wij achten het principe van zelfregulering achter de NTD, en de werking en effectiviteit van de NTD voldoende voor notices. Bij geschillen staat het alle partijen immers vrij om de gang naar de rechter te kiezen. Als er sprake is van wetsovertredingen verwachten wij dat de overheid zal handhaven, en zal er sprake zijn van een in 1) genoemde formele interventie op basis van een wettelijke onderbouwing. Wij vinden daarom wetgeving m.b.t. notices overbodig en onnodig.
 3. Wij hanteren het principe van Netneutraliteit. Dat betekent voor ons dat content: zowel verkeer als bestanden van onze klanten, niet door ons mag- en kan worden geïnspecteerd. Wij filteren of inspecteren daarom uitsluitend in individuele gevallen, op basis van een gerechtelijk bevel. Mocht de overheid ons verplichten tot het implementeren van middelen voor handhaving, zoals scannen op content en/of verkeer dat strafbaar is gesteld, dan zullen en kunnen wij dit slechts implementeren als 1) een heldere wettelijke basis bestaat 2) wij worden gevrijwaard van alle aanspraken van door de acties benadeelden 3) geautomatiseerde middelen voor scannen voorhanden zijn en 4) wij worden gecompenseerd voor kosten van zulke maatregelen voor handhaving zoals die ons dan door de overheid worden opgelegd.
 4. Wij behouden ons het recht voor op het geautomatiseerd scannen van content en verkeer op technisch te detecteren en blokkeren bedreigingen en handelingen die de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening . en die van onze klanten en derden aantasten, zoals pogingen tot inbraak, ddos, brute force, verspreiden van virussen en spam.
 5. We gaan de dialoog aan met betrokken partijen en werken welwillend mee aan branche-brede inzet, naleving en verbetering van de NTD waar nodig.
 6. Wij zullen pro-actief bijdragen aan het opbouwen van kennis over deze materie bij de overheid en betrokken partijen.

 


Recente ontwikkelingen September 2012

  1. Wij zijn tegen de richting die het “clean internet” initiatief kiest. Ofwel er wordt een belang geschonden en kan de NTD worden gebruikt, ofwel er is een wetsovertreding, vonnis, uitspraak e.d. op grond waarvan de overheid kan handelen. Een derde methode is verwarrend, arbitrair en overbodig. Wij wijzen daarbij elke methode die verantwoordelijkheid of initiatief voor wetshandhaving op het internet bij providers legt, van de hand. Dit is de taak van de overheid.
  2. Wij maken ons grote zorgen over de aantasting van proportionaliteit bij uitvoering van ingrepen door de overheid. Het lijkt erop dat, op grond van een uitspraak van de hoge raad, door lagere rechters geen rekening hoeft te worden gehouden met “collateral damage”. Door gebrek aan kennis van de overheid of de rechter kunnen ondoordachte acties grote schade berokkenen aan ketens van betrokken en afhankelijke partijen: aan particulieren, bedrijven, sectoren, en zelfs aan de gehele economie.
  3. Wij steunen de ideeën en opzet van de Abuse-ix.
  4. Wij zijn van mening dat er grenzen zijn aan het beschermen van anonimiteit van klanten. Als n.a.v. een onderbouwde notice een klant niet benaderbaar blijkt omdat de contact c.q. NAW gegevens opzettelijk onjuist zijn, dan heeft deze klant blijkbaar iets te verbergen. De combinatie van een onderbouwde notice en deze situatie m.b.t. klantgegevens is voor ons aanleiding voor een takedown.

 

Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Algemene voorwaarden en / of Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@iccmedia.nl

TOP