iccmedia.nl - Abuse en Spam Policy

Abuse en Spam Policy I.C.C. Media

 

Laatste wijziging 09 April 2013

In deze Spam policy wordt er aangegeven op welke manier I.C.C. Media omgaat met Spam. Er zal kort worden ingegaan op de definitie van Spam en welke maatregelen de overheid en I.C.C. Media kunnen treffen wanneer er sprake is van overduidelijke Spam


Wat is Spam?

Spam wordt gedefinieerd als ongevraagde e-mail berichten en/of ongevraagde bulk e-mail berichten. Belangrijkste in deze definitie is het feit dat deze e-mail verstuurd wordt zonder expliciete toestemming van de ontvanger (ongevraagd).

Niet alleen commerciële mailings kunnen Spam zijn. Politieke berichten, aankondigingen van een cultureel evenement, of mailings ten bate van een goed doel kunnen ook als Spam worden geclassificeerd.

Daarnaast is het zogenoemde spamvertizen, het via Spam reclame maken voor een bij I.C.C. Media gehoste website of geregistreerde domeinnaam, niet toegestaan.


Waaraan moet een juiste mailing voldoen?

Een mailing of bulk e-mail verzending mag alleen verzonden worden wanneer de ontvangers van de e-mail berichten expliciet en aantoonbaar hebben aangegeven deze e-mail berichten te willen ontvangen. Dit principe wordt ook wel CONFIRMED OPT-IN genoemd. Elke andere vorm van bulk e-mail verzending is verboden (OPT-IN, OPT-OUT).


Hoe voldoet u aan CONFIRMED OPT-IN?

Wanneer de bezoeker heeft aangegeven e-mail te willen ontvangen dan wordt hem ter bevestiging een e-mail gestuurd. De bezoeker zal deze e-mail dan wel of niet retourneren met zijn akkoord tot opname op de mailinglist. Op deze manier is het altijd aantoonbaar dat de ontvanger van de e-mail deze ook daadwerkelijk wil ontvangen. Het is dus van belang deze bevestigingsmails te bewaren.

Een aantal tips om een mailing succesvol en volgens deze Spam policy op te zetten:
  • Geef bij de inschrijving duidelijk aan welke informatie wordt verstuurd, wanneer en in welke frequentie;
  • Gebruik nooit e-mail adressen welke u zelf heeft gevonden, verzamelt of gekocht op CDROM (DVD, etc).
  • Geef in de bevestiging e-mail en op de website duidelijk aan op welke manier uitschrijvingen doorgegeven moeten worden.
  • Geef duidelijkheid over uw identiteit en vestigingsplaats.
  • Verstuur alleen de berichten waarvoor de inschrijver zich heeft aangemeld, gebruik die e-mail adressen niet voor andere doeleinden (overige mailings, verkopen, etc).
  • Geef in elke gestuurde mailing duidelijk aan op welke manier men zich kan uitschrijven hiervoor.

Wat zegt de Nederlandse wet over spam?

Artikel 11.7 Telecommunicatiewet:
1. Het gebruik van automatische oproepsystemen zonder menselijke tussenkomst, faxen en elektronische berichten voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is uitsluitend toegestaan, mits de verzender kan aantonen dat de desbetreffende abonnee daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend, onverminderd hetgeen is bepaald in het tweede lid.

2. Een ieder die elektronische contactgegevens voor elektronische berichten heeft verkregen in het kader van de verkoop van zijn product of dienst mag deze gegevens gebruiken voor het overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden met betrekking tot eigen gelijksoortige producten of diensten, mits bij de verkrijging van de contactgegevens aan de klant duidelijk en uitdrukkelijk de gelegenheid is geboden om kosteloos en op gemakkelijke wijze verzet aan te tekenen tegen het gebruik van die elektronische contactgegevens, en, indien de klant hiervan geen gebruik heeft gemaakt, hem bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Artikel 41, tweede lid, van de Wet bescherming persoonsgegevens is van overeenkomstige toepassing.

3. Bij het gebruik van elektronische berichten voor de in het eerste lid genoemde doeleinden dienen te allen tijde de volgende gegevens te worden vermeld:

a. de werkelijke identiteit van degene namens wie de communicatie wordt overgebracht, en

b. een geldig postadres of nummer waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van dergelijke communicatie kan richten.

4. Het gebruik van andere dan de in het eerste lid bedoelde middelen voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan abonnees is toegestaan, tenzij de desbetreffende abonnee te kennen heeft gegeven dat hij communicatie waarbij van deze middelen gebruik wordt gemaakt, niet wenst te ontvangen en indien de abonnee bij elke overgebrachte communicatie de mogelijkheid wordt geboden om verzet aan te tekenen tegen het verder gebruik van zijn elektronische contactgegevens. Aan de abonnee worden in dat geval geen kosten in rekening gebracht van voorzieningen waarmee wordt voorkomen dat hem een ongevraagde communicatie wordt overgebracht.”

De regeling luidt dus dat er in de eerste plaats sprake moet zijn van confirmed opt-in; de ontvanger moet ooit hebben aangegeven aanbiedingen te willen ontvangen. De verzender moet dat desgewenst kunnen aantonen. In de tweede plaats moet in elke mailing een opt-out mogelijkheid zitten. Daarnaast geldt dat in de mail steeds moet worden aangegeven wie de afzender is. En dat adres moet volledig zijn en kloppen.

 

Wat doet de overheid tegen Spam?

De overheid heeft de controle in handen gelegd van de OPTA. Providers als I.C.C. Media zijn wettelijk verplicht de identiteit van spammers aan de OPTA bekend te maken. De OPTA kan – aanzienlijke – boetes opleggen.


Ik heb een Spam klacht ontvangen van I.C.C. Media, wat nu?

U wordt uitgenodigd de bevestigingsmail die door de klager aan u is verzonden door te sturen naar I.C.C. Media. Wanneer u deze e-mail niet kunt tonen verklaren wij de klacht als gegrond.


Wat gebeurt er als de klacht gegrond is?

U ontvangt dan de eerste en tevens laatste waarschuwing. Mochten wij na de eerste waarschuwing wederom een klacht ontvangen dan wordt de geleverde dienst (hosting, domeinregistratie of server) uitgeschakeld.


Waarom zulke strikte actie?

Wij zijn genoodzaakt om zulke strikte actie te nemen om te voorkomen dat servers van I.C.C.Media op zogenoemde blacklists komen te staan. Wanneer er meerdere klachten komen over Spam-verzending vanaf de servers van I.C.C.Media kunnen de beheerders van de aan ons gekoppelde netwerken ervoor kiezen om e-mail vanuit ons netwerk niet meer te accepteren. Hierdoor wordt de kwaliteit van onze dienstverlening beïnvloed.


Wat gebeurd er als ik niet reageer of niet bereikbaar ben?

Wij zullen bij klachten contact met u opnemen via de bij ons bekende gegevens. Mocht wij niet in staat zijn om contact met u op te nemen dan zal de geleverde dienst per direct stopgezet worden. Controleer daarom regelmatig of uw gegevens in onze administratie nog correct zijn. (Zie algemene voorwaarden Artikel 5 punt b).


Heeft u suggesties, klachten, of vragen over onze Algemene voorwaarden en / of Privay Policy? Stuur een e-mail naar info@iccmedia.nl

TOP